§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin rezydencji obowiązuje na terenie Rezydencja na Skrócie i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Rezydencja”, natomiast najemca pokoju „Gościem”
3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
4. Regulamin Rezydencji określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Aktualna wersja regulaminu Rezydencji jest dostępna w recepcji, w pokojach hotelowych a także na stronie internetowej Rezydencji www.rezydencjakarpacz.pl

§ 2. DOBA HOTELOWA

1. Pomieszczenie mieszkalne w Rezydencji, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Rezydencja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
5. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Rezydencja na Skrócie.
2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu.
3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Rezydencji w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.
4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Rezydencji, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji wpłacony zadatek nie będzie zwrócony, ale może zostać wykorzystany w innym terminie. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Rezydencje na Skrócie oraz możliwości dokonania zmiany. Rezydencja zastrzega sobie, że zmiana terminu pobytu nie może narażać obiekt na straty.
6. W przypadku anulowania rezerwacji gwarantowanej przez Rezydencje wpłacony zadatek będzie zwrócony w całości.
7. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
8. W przypadku opuszczenia przez Gościa Rezydencji w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
9. W przypadku nieprzybycia Gościa do obiektu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa zadatek nie zostaje zwrócony.
10. W przypadku przybycia Gościa do Rezydencji w drugim dniu zarezerwowanego pobytu ( po wcześniejszym poinformowaniu recepcji) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową zgodnie z umową gwarantowaną rezerwacji.
11. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
13. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w Rezydencji albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w Rezydencji, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Rezydencji. W przypadku pojawienia się Gościa w Rezydencji z objawami choroby, obiekt zastrzega sobie prawo do nie zameldowania Gościa z zachowaniem wpłaconego zadatku.
14. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I USŁUGI REZYDENCJI

1. Rezydencja ma obowiązek zapewnić:
◦ warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
◦ bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
◦ profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez obiekt.
◦ sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
◦ zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
2. Na życzenie Gościa Rezydencja świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
◦ udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
◦ wymianę ręczników
◦ zamawianie taxi
◦ wypożyczenie żelazka i deski do prasowania
3. Na życzenie Gościa Rezydencja świadczy odpłatnie następujące usługi:
◦ room service,
◦ skanowanie i drukowanie dokumentów,
◦ wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Rezydencji pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji, a nie podejmować samoczynnych napraw.
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Rezydencja może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Rezydencji.

§ 6. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 7. CISZA NOCNA

1. W Rezydencji obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego (wyjątkiem są imprezy organizowane przez obiekt).
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Rezydencji nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
3. Rezydencja nie wyraża zgody na wprowadzania osób trzecich do obiektu po godzinie 22:00. Stwierdzenie tego faktu włączy się z kosztami 1 doby.

§ 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Rezydencji akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w obiekcie. Regulamin znajduje się w recepcji.
2. W Rezydencji istnieje możliwość korzystania z sauny za dodatkową opłatę.
3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i elektronicznych. Złamanie zakazu palenia w pokojach wiąże się z karą finansową w wysokości 500 zł. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami faktury wystawionej przez odpowiednią służbę (kwota od 2400 zł).
4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Rezydencji akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
8. Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji hotelu.
9. W Rezydencji prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Zapis z monitoringu udostępniony jest przez administratora danych osobowych tylko uprawnionym osobom i tylko w celach wyższej konieczności.
10. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące przy obiekcie.

Administracja hotelu Rezydencja na Skrócie